Hendrik Andriessenlaan 19, Heemstede, NL
+31 (0)6 1439 2289
eva@marketingadviesonline.nl

Privacy verklaring

Privacyverklaring

MarketingAdviesOnline, gevestigd aan Hendrik Andriessenlaan 19 2102 CZ Heemstede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hendrik Andriessenlaan 19 2102 CZ Heemstede, telefoon +31 614392289

Eva de Bock-Braam is de Functionaris Gegevensbescherming van MarketingAdviesOnline Hij/zij is te bereiken via eva@marketingadviesonline.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

MarketingAdviesOnline verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via eva@marketingadviesonline.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MarketingAdviesOnline verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– MarketingAdviesOnline analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– MarketingAdviesOnline volgt uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte.
– MarketingAdviesOnline verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

MarketingAdviesOnline neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MarketingAdviesOnline) tussen zit. MarketingAdviesOnline gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Google Analytics, Google Search Console, Google Tag Manager, Google MijnBedrijf, Google Adwords,  Facebook en LinkedIn voor marketing doeleinden om de juiste personen te benaderen. De gevolgen zijn dat niet alle personen getarget zullen worden door MarketingAdviesOnline om haar diensten aan te bieden omdat de beschikbare capaciteit binnen het bedrijf beperkt is. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MarketingAdviesOnline bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Categorie persoonsgegevens bewaartermijn 10 jaar na laatste contact voor zover dat traceerbaar en uitvoerbaar is binnen normale werkprocessen.       

Personalia voor marketing doeleinden en financiële afhandeling
Adres en overige contactgegevens (telefoon, e-mail adres, bankrekeningnummer en dergelijke) voor marketing doeleinden en financiële afhandeling Geboortedatum voor accountgegevens
– Overige persoonsgegevens die u actief online verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of app aan te maken, of in correspondentie en telefonisch. Gegevens die u verstrekt in de online omgeving worden onbeperkt bewaard totdat u ze zelf verwijderd nadat aan alle betalingen is voldaan. Dit doen wij omdat wij niet kunnen inschatten hoe lang u gebruik wenst te maken van onze diensten.
– Locatiegegevens, gegevens over uw activiteiten op onze website, gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen(bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk), internetbrowser en apparaat type blijven bestaan voor zolang gebruikt wordt gemaakt van de producten die deze gegevens verzamelen.

Uiteraard worden indien een persoon overleden is, en de gegevens voor de bedrijfsvoering van MarketingAdviesOnline niet van nut meer zijn, de gegevens op het verzoek van een testament excuteur overwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

MarketingAdviesOnline deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. MarketingAdviesOnline blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt MarketingAdviesOnline uw persoonsgegevens aan andere derden waarmee wij samenwerken. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.
– Uitgeverij Edufocus, NAW gegevens en personalia met als doel de dienstverlening aan te vullen in verband met een samenwerking met deze derde partij die soortgelijke doelen heeft al waarvoor u klant bent bij MarketingAdviesOnline.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MarketingAdviesOnline gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. MarketingAdviesOnline gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MarketingAdviesOnline en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar eva@marketingadviesonline.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. MarketingAdviesOnline wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MarketingAdviesOnline neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via eva@marketingadviesonline.nl.